ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ภ.จว.ยโสธร สูง 3ชั้น ด้วยวิธีประกวด e-bidding

ตุลาคม 3, 2018 at 7:26 am

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บทนิยาม .pdf

บทนิยาม 2 .pdf

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 .pdf

บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 2 .pdf

ตารางแสดงงบประมาณ .pdf

วิธีประกวดราคา .pdf

การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง .pdf

ใบเสนอราคา e-bidding .pdf

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง .excel

แบบหนังสือค้ำประกัน รับเงินประกันผลงาน .pdf

แบบหนังสือค้ำประกัน ค่าพัสดุล่วงหน้า .pdf

แบบสัญญาจ้างทั่วไป .pdf

แบบหนังสือประกันสัญญา .pdf

แบบหนังสือหลักประกันของการจ้าง .pdf

อาคารสูง3ชั้นโดยกองโยธาธิการ .pdf

อาคารสูง3ชั้นโดยกองโยธาธิการ 2 .pdf

อาคารสูง3ชั้นโดยกองโยธาธิการ 3 .pdf

อาคารสูง3ชั้นโดยกองโยธาธิการ 4 .pdf

อาคารสูง3ชั้นโดยกองโยธาธิการ 5 .pdf