ผู้บังคับบัญชา

 

 

พันตำรวจเอก ภิญโญ  หวลกสินธ์ 

ตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

 

พันตำรวจเอก พ.ต.อ.ธเนศ เทพสุด

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

 

 

พันตำรวจเอก วิทยา  เย็นจิตต์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก สมชาย  จินดาวณิชย์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

 

พันตำรวจเอก มงคล  ภูวประภาชาติ

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก ไพศาล  ศักดิ์สุนทรศิริ     

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร