ผู้บังคับบัญชา

 

พลตำรวจตรี ภิญโญ  หวลกสินธ์ 

ตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

พันตำรวจเอก พ.ต.อ.ธเนศ เทพสุด

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

พันตำรวจเอก วิทยา  เย็นจิตต์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก วิทัศน์  บริรักษ์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

พันตำรวจเอก สมชาย  จินดาวณิชย์

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก ไพศาล  ศักดิ์สุนทรศิริ     

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร

 

พันตำรวจเอก เศวก  โพนทัน

ตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร