จัดซื้อ-จัดจ้าง

1. ประกาศชื่อผู้ชนะเสนอราคาซ๋อมแซมอาคารบ้านพัก
2. งานจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักแฟลต4ชั้น