ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1. คำสั่งแต่งตั้งระดับ สว. – รอง ผบก. วาระปี 2559
  2. โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 18 (โครงการลาออกก่อนเกษียณ)
  3. แบบตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ
  4. คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  5. โครงการ “ปั่นเพื่อแม่ ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  6. รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย