Popular Tags:

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระดับผู้บังคับการ

พฤศจิกายน 28, 2019 at 3:22 am

ไฟล์ PDF  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าที่ชำรุด

พฤศจิกายน 8, 2019 at 7:14 am

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าที่ชำรุด

 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ไฟล์ pdf.)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านนิติศาสตร์ ในการสืบสวน พ.ศ.2561

กรกฎาคม 2, 2019 at 2:59 am

โหลด 62-0078_cd

ประกาศขายทอดตลาดอาคารห้องประชุมรามสมภพ

ธันวาคม 24, 2018 at 6:47 am

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารตำรวจภูธรจังหวัด สูง ๓ ชั้น ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 31, 2018 at 1:18 am

ประกาศ ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ

ตุลาคม 29, 2018 at 5:43 am

  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ภ.จว.ยโสธร สูง 3ชั้น ด้วยวิธีประกวด e-bidding

ตุลาคม 3, 2018 at 7:26 am

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บทนิยาม .pdf

บทนิยาม 2 .pdf

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 .pdf

บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 2 .pdf

ตารางแสดงงบประมาณ .pdf

วิธีประกวดราคา .pdf

การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง .pdf

ใบเสนอราคา e-bidding .pdf

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง .excel

แบบหนังสือค้ำประกัน รับเงินประกันผลงาน .pdf

แบบหนังสือค้ำประกัน ค่าพัสดุล่วงหน้า .pdf

แบบสัญญาจ้างทั่วไป .pdf

แบบหนังสือประกันสัญญา .pdf

แบบหนังสือหลักประกันของการจ้าง .pdf

อาคารสูง3ชั้นโดยกองโยธาธิการ .pdf

อาคารสูง3ชั้นโดยกองโยธาธิการ 2 .pdf

อาคารสูง3ชั้นโดยกองโยธาธิการ 3 .pdf

อาคารสูง3ชั้นโดยกองโยธาธิการ 4 .pdf

อาคารสูง3ชั้นโดยกองโยธาธิการ 5 .pdf

รายละเอียดงานก่อสร้างอาคาร ภ.จว. สูง 3 ชั้น ยโสธร

กันยายน 26, 2018 at 10:10 am

สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Pdf. ได้

รายละะเอียด ที่ 1

รายละะเอียด ที่ 2

รายละเอียด ที่ 3

รายละเอียด ที่ 4

รายละเอียด ที่5

รายละเอียด ที่  6

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง  ไฟล์ excel

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของราชการ จำนวน 2 หลัง

กันยายน 3, 2018 at 2:55 am

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัย ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 2 หลัง

สิงหาคม 16, 2018 at 5:05 am

ดาวน์โหลดไฟล์   เอกสารประกวดราคา ยส.03-2561

Facebook